Kết mối tâm giao với các nước Đông Nam Á

:::

2016 / Tháng 4

Bài viết‧Tien Yun-liang Biên dịch‧Hải LyTạp chí Taiwan Panorama phiên bản Đông Nam Á (tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam) ra đời với ý tưởng để tăng cường sự giao lưu, chia sẻ về văn hóa giữa người dân hai bên; giới thiệu mang tính chiều sâu về đời sống nhân văn, phong cách nghệ thuật độc đáo của Đài Loan; phỏng vấn cộng đồng Đông Nam Á sinh sống tại Đài Loan và các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ NGO chuyên phục vụ các bạn Đông Nam Á; để đáp ứng chính sách Nam tiến mang tính lâu dài, và để gia tăng sự hiểu biết của các nước Đông Nam Á đối với Đài Loan, từng bước đẩy mạnh sự giao lưu tốt đẹp với các nước Đông Nam Á, thiết lập mối quan hệ hài hòa hai bên cùng có lợi, đưa Đài Loan lên một tầm cao mới.

Số đầu tiên của tạp chí xuất bản vào tháng 12 năm 2015, với nội dung chuyên đề rất hấp dẫn: “Điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu với những mẩu chuyện nơi phố nhỏ”; số thứ 2 của tạp chí (phát hành vào tháng 2 năm 2016) có bài chuyên đề “Thế giới mới của canh tác nông nghiệp sạch”, đều dành được sự quan tâm yêu thích của bạn bè các nước Đông Nam Á, ngoài ra còn nhận được sự đánh giá khen ngợi của dân chúng Đài Loan, cũng giúp Tân di dân tại Đài Loan được đọc sách báo bằng tiếng mẹ đẻ làm vơi bớt nỗi nhớ quê hương, qua đó cảm nhận được những điều tốt đẹp trên mảnh đất Đài Loan.

Tạp chí Taiwan Panorama phiên bản Đông Nam Á số thứ 3 (số ra tháng 4 năm 2016) lấy chủ đề là : “Thành cổ, phố cổ, nhà cổ - những nét mới ở bản địa Đài Loan”, để giới thiệu xu thế mới và nét đặc trưng mang tính hoài cổ cũng như nét sáng tạo văn hóa của 5 khu thành thị lớn của Đài Loan, khám phá có chiều sâu những nét đẹp mới mẻ của từng con đường từng góc phố Đài Loan bao gồm: “Du lịch ba phố chợ Đài Bắc – Đài Bắc xưa, nhịp sống mới”, “Hóng gió ở Pingxi Xinbei - Đèn trời chắp cánh cho những điều ước bay lên bầu trời phố núi cổ xưa”, “Hành lang xanh Caowudao Taichung (Calligraphy Greenway Taichung)- điểm sáng trong lòng đô thị”, “Chuyến khảo sát du lịch đến Cố đô Fucheng vào mùa gió Nam thổi”, “Du lịch Ta-kau Hamasen - Cao Hùng, thành phố huyền bí”; ngoài ra “Hoạt động nhịp cầu về nhà bà Ngoại” thì kể lại câu chuyện cảm động rơi nước mắt của 3 nhân vật gồm bà mẹ Tân Di dân, thế hệ 2 của Tân Di dân và cô giáo cùng nắm tay nhau về thăm bà ngoại của thế hệ hai Tân Di dân. Trang “Nhân vật nổi bật” kỳ này cho mời chị Trần Hoàng Phượng, người từng sáng lập ra tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Đài loan, người từng được bầu chọn là đại biểu thanh niên ưu tú toàn quốc, người thành lập ra nhóm biểu diễn “Ngôi sao Việt tại Đài Loan”, và chị còn là người đạt giải người dẫn chương trình xuất sắc nhất của Giải chuông vàng về phát thanh của Đài Loan.

Với xuất phát điểm là sự liên kết có chiều sâu giữa Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á, tạp chí Taiwan Panorama phiên bản Đông Nam Á sẽ tiếp tục dốc sức vào việc hội tụ và đẩy mạnh sự kết nối với dòng chảy xã hội của các quốc gia Đông Nam Á, kết mối tâm giao thông qua văn hóa, để cùng vươn tới viễn cảnh chung phát triển thịnh vượng.

Bài viết liên quan

近期文章

IN ไทย

Berjabat Tangan dengan / Asia Tenggara

Artikel‧Tien Yun-liang


Penerbitan “Taiwan Panorama” (versi bahasa Indonesia, Thailand dan Vietnam), berfungsi untuk meningkatkan interaksi masyarakat kedua belah pihak dan berbagi budaya. Isi sajian meliputi ragam kehidupan unik masyarakat, kesenian, wawancara eksklusif dengan komunitas masyarakat Asia Tenggara, instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pelayanan bagi temanteman asal Asia Tenggara saat berada di Taiwan. Selaras dengan kebijakan ke Selatan, dengan memperdalam pengenalan negaranegara Asia Tenggara tentang Taiwan dan interaksi yang sehat, maka akan turut menciptakan hubungan persahabatan yang damai, saling menguntungkan dan meningkatkan visibilitas.

Di edisi perdana, Desember 2015, kami memilih tema “Kisah Kota Kecil Taiwan yang Menjadi Sorotan Baru Dunia Pariwisata”. Pada edisi kedua, kami mengangkat tema “Dunia Pertanian Baru Non-Toksin”, yang berhasil menarik perhatian dan pujian dari berbagai pihak. Selain mengobati kerinduan para imigran baru akan ‘bacaan berbahasa ibu’, juga mempermudah pemahaman akan ragam pesona yang ada di Taiwan.

Tema edisi ketiga Maret 2016 adalah “Kota Tua, Jalan Tua, Rumah Tua - Sajian Baru Tentang Taiwan”, memperkenalkan 5 kota inovasi budaya di Taiwan, serta tren dan karakteristiknya. Artikel dengan liputan yang lebih mendalam: “Pelopor Renovasi Dinamis – 3 Jalur Wisata Kota Tua di Taipei, “Lentera Langit Terbangkan Impian - Mengejar Angin di Kota Pegunungan Tua Pingxi”, “Menelusuri Lorong Hijau Kaligrafi Taichung - Redup Tua di Tengah Rimba Kota”, “Jejak Kota Tua Tainan - Hembusan Angin di Selatan” dan “Pesisir Takao - Wisata Kaohsiung nan Takjub”. Untuk artikel “Program Pulang Kampung” menceritakan lika-liku perjalanan 3 orang saat kembali ke kampung halaman nenek. Untuk kolom “Tokoh Khusus” menghadirkan Sansan asal Singkawang yang telah menikah 13 tahun dengan dayang wayang potehi Taiwan, lengkap dengan kerja keras ‘mainkan wayang kehidupannya’.

“Taiwan Panorama” versi bahasa-bahasa Asia Tenggara, berusaha memadukan ragam aspek dan memperkuat jalinan denyut sosial budaya antara Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara. Menjabat budaya, bersama ciptakan masa depan yang gemilang.

ธ์ิบมือประสานใจ / ก้าวไปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทความ‧เถียนยุ่นเหลียง คำแปล‧อญั ชนั ทรงพทุ


นิตยสารไต้หวันพาโนรามา ฉบับภาษา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม) มีวัตถุประสงค์ในการจัด ทำเพื่อขยายการติดต่อแลกเปลี่ยนด้าน วฒั นธรรมระหวา่ งภาคประชาชนของทงั้ สองฝ่าย โดยนำเสนอในเชิงลึกวิถีชีวิตและ ศลิ ปวฒั นธรรมทเี่ ปน็ เอกลกั ษณข์ องไตห้ วนั นอกจากนยี้ งั มบี ทสมั ภาษณบ์ คุ คลทมี่ าจาก ประเทศในเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใตท้ มี่ าใช้ ชีวิตอยู่ในไต้หวัน รวมถึงหน่วยงานราชการ และองค์กรเอ็นจีโอท่ใี ห้บริการแก่เพ่อื นพี่ น้องชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบาย "มุ่งสู่ใต้" ที่รัฐบาล ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ผลักดันมาเป็นเวลา ช้านาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความ เข้าใจเก่ยี วกับไต้หวันของผ้คู นในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนำไปสู่ความ ร่วมมือ อันจะก่อให้เกิดความปรองดอง และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง ไต้หวันกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักใน ระดับสากลมากขึ้น

ฉบับปฐมฤกษ์ซึ่งจัดพิมพ์ออกมาเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 นำเสนอเกี่ยวกับ "เรอื่ งราวมากมายในเมอื งเลก็ ๆของไตห้ วนั แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลก" และฉบับ ที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2559) นำเสนอภาย ใต้หัวข้อ "โลกยุคใหม่แห่งการเกษตรปลอด สารพิษ" ล้วนได้รับความสนใจและชื่นชอบ จากเพอื่ นพนี่ อ้ งชาวเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี ง ใต้ และเสียงชื่นชมจากบุคคลในวงการที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งทำให้บรรดาผู้ตั้งถิ่นฐาน ใหมใ่ นไตห้ วนั ไดม้ โี อกาสอา่ นนติ ยสารทเี่ ปน็ ภาษาแม่ของตน นอกจากช่วยคลายความ คิดถึงบ้านลงได้บ้างแล้ว ยังทำให้ได้สัมผัส กับความงดงามในด้านต่างๆ ของไต้หวัน ด้วย

นิตยสารไต้หวันพาโนรามา ฉบับที่ 3 (เดือนเมษายน 2559) นำเสนอเรื่อง "เมือง โบราณ ตลาดย้อนยุคและบ้านเก่า อัต ลักษณ์ประจำถิ่นไต้หวันในรูปโฉมใหม่" แนะนำกระแสความนิยมในการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมย้อนยุคและเอกลักษณ์ประจำ ถิ่นของ 5 นครในไต้หวัน ซึ่งประกอบด้วย ไทเป (เยือนชุมชนดั้งเดิม-สัมผัสจังหวะชีวิต ใหม่ของเมืองเก่าไทเป) นครนิวไทเป (ท่อง ตามสายลม ผิงซี-เมืองเก่าท่ามกลางภูเขา ฝากฝันไปกับโคมลอย) นครไทจง (เดินทอด น่องบนถนน Calligraphy Greenway ในนครไทจง – ดื่มด่ำกับบรรยากาศร่มรื่น ท่ามกลางป่าคอนกรีต) นครไถหนาน (ย่ำ เมืองหลวงเก่า-ยาu3617 มสายลมโชยผ่านนคร แห่งแดนใต้) และนครเกาสง (ท่องแนว ชายฝั่ง "ต๋าโก่ว" พลิกโฉมนครเกาสง)

นอกจากนี้ยังมีรายงานพิเศษเรื่อง "โครงการเยี่ยมบ้านยาย" ซึ่งเป็นเรื่องราว ที่เกี่ยวกับคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และบุตร ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 กับคุณครู ทั้ง สามฝ่ายจูงมือเกี่ยวก้อยกันกลับไปเยี่ยมบ้าน คุณยาย ส่วนคอลัมน์บุคคลเด่นประจำฉบับ นี้ ได้เจาะลึกถึงการเผยแพร่อาหารไทยที่ ยงั คงรกั ษาความเปน็ ไทยแทท้ งั้ รสชาตแิ ละ วิธีปรุง จนได้รับความนิยมอย่างมากใน ไต้หวัน โดยได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุง มะนิลาส่วนที่ 2 (ไทเป) ผู้ประกอบการ รา้ นอาหารไทยและกกุ๊ ชาวไทยประจำรา้ น Siam Kitchen, THAI MADE และThai & Thai

"ไต้หวันพาโนรามา" ฉบับภาษาเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีฐานอยู่ในไต้หวัน แต่ ไดเ้ ชอื่ มโยงเขา้ กบั ภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออก เฉียงใต้ในเชิงลึก และพยายามหลอมรวม เขา้ เปน็ หนงึ่ เดยี วกนั กบั ชพี จรสงั คมในเอเชยี ตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยวัฒนธรรม มาช่วยให้ทั้งสองฝ่าย จับมือประสานใจ เพ่อื ก้าวไปส่คู วามเจริญร่งุ เรืองร่วมกันใน อนาคต

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!