Kết nối đăng nhập bên ngoài《ứng dụng thành viên》
Khi đơn vị Tư pháp vì an toàn công chúng, yêu cầu mạng thông tin này công khai thông tin cá nhận chỉ định. Mạng thông tin này sẽ tùy theo trình tự chính thức hợp pháp của đơn vị Tư pháp và xem xét tới an toàn của tất cả người sử dụng website thông tin này để thực hiện phối hợp cần thiết có thể.
1.Tìm kiếm toàn bộ thông tin dữ liệu các năm của tạp chí Panorama
2.Website sẽ không định kỳ chuyền hoặc gửi tới bạn thông tin mới nhất của tạp chí Panorama Đài Loan
Bạn có thể tự chỉ định tên và mật khẩu người sử dụng của cá nhân bạn để tiện bạn nhớ và sử dụng

* Có nghĩa là cột cần phải điền thông tin

Mật khẩu phải có ít nhất một chữ số (0-9) và một chữ thường (a-z).

《Hạng mục không cần điền》


Captcha câu trả lời không thể để trống .

Cảm ơn bạn đăng nhập, website tạp chí Panorama chào đón bạn gia nhập
}
X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!