Nụ hoa tự do đang hé nhụy - Đọc tác phẩm của Lại Hòa tại Chương Hóa

:::

2018 / Tháng 10

Bài viết‧Lung Pei-ning Ảnh‧Jimmy Lin Biên dịch‧Tố Kim


談及著名世界文學家,歐陸的雨果、歌德、莎士比亞和中國魯迅都是耳熟能詳的人物,他們的故居至今仍深受後世緬懷。

回到有「台灣新文學之父」、「台灣魯迅」之稱賴和的彰化故鄉,從八卦山到孔廟、從高賓閣到警察署等都能欣賞到他的創作,形成獨特在地文學地景。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!