Home

Keliling Taiwan

Giảng dạy vì Đài Loan

Giảng dạy vì Đài Loan

Giảng dạy vì Đài Loan, giáo dục vùng nông thôn, giáo dục bất bình đẳng, Lưu An Đình(Liu Anting ), Trường tiểu học Chúng Minh (Zheng-Min )

Bài viết‧Chen Chun-fang Ảnh‧Fu-Yu -Cheng/ Smalleyes Photography Biên dịch‧Tố Kim

Tháng 2 2021

Artikel terkait

Artikel Populer